Na het succesvol afsluiten van een studiejaar in de ACCOUNTANCY, hebben een zestal accountants het intiatief genomen, om elkaar regelmatig te ontmoeten met als doelstelling het op informele wijze uitwisselen van kennis en ervaring in de fiscale,-en financiële dienstverlening. Al snel bleek dat andere studiegenoten eveneens de behoefte hadden in het gezelschap deel te nemen. Na circa drie jaren is besloten om het orgaan te structuren door het oprichten van een vereniging, waardoor doelstelling en spelregels zijn bepaald, met de sociëteitsgedachte als uitgangspunt.

De samenstelling van de leden is voornamelijk accountants werkzaam als openbare dienstverlener in het midden- en kleinbedrijf, doch ook fiscalisten en verzekeringsdeskundigen voelen zich wel bij de ‘club’ en kunnen hun ervaring en kennis op een goede manier ventileren en sparren met de andere leden.

De huidige doelstelling is om op vrijwillige en onafhankelijke basis gezamenlijk de maatschappelijke ontwikkelingen en de daarmee samenhangende problematiek in de financiële sector te beheersen en vervolgens als zodanig de dienstverlening aan de klant te kunnen aanbieden.

Door gebruik te maken van de moderne communicatie middelen (Internet) zal de vereniging trachten de leden zoveel mogelijk te informeren en de mogelijk te bieden om op vrijblijvende wijze (bilaterale) informatie uit te wisselen. Door de min of meer structurele krapte op de arbeidsmarkt, met name in de financiële sector, zal via de vereniging de mogelijkheid worden geboden om vraag en aanbod van personeelsleden van de leden onderling, doch ook uit de markt, te matchen en bij elkaar te brengen.

De vereniging heeft ervoor gekozen dat het ledental de 50 niet zal overschrijden. In 2014 vierde de vereniging haar 5e lustrum. De huidige locatie van de vergaderingen is het Witte Paard te Nootdorp, langs de A12.


  • Theme design by FabThemes.com